Pružalac usluga

Internet portal Topcena-autodelovi.rs je klasifikovani internet oglasnik - pružalac usluga informacionog društva (član 3. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije "Sl. glasnik RS", br. 41/2009), u daljem tekstu Topcena-autodelovi.rs, koji korisnicima usluga - oglašivačima u Republici Srbiji pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i promocije komercijalnih poruka na Internetu.

Besplatne usluge

Topcena-autodelovi.rs pruža usluge besplatnog klasifikovanog objavljivanja komercijalnih poruka - oglasa kao u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

Plaćene usluge

Topcena-autodelovi.rs pruža plaćene usluge a) promocije besplatno postavljenih komercijalnih poruka - oglasa a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti i b) usluge reklamiranja putem banera. Topcena-autodelovi.rs zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Registracija i oglašavanje od strane korisnika usluga

Za korišćenje usluga Topcena-autodelovi.rs neophodna je registracija koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem Topcena-autodelovi.rs tako što korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku a zatim klikne na link potvrde u registracionom e-mailu koji je dobio od Topcena-autodelovi.rs. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani nalog. Registrovani korisnik usluga koji je postavio komercijalnu poruku - oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Za oglašavanje na Topcena-autodelovi.rs, po članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodna je identifikacija oglašivača. Registrovani korisnik usluga ne mora uneti lične podatke sa kojim se identifikuje, ali u tom slučaju ne može postaviti komercijlanu poruku - oglas. Registrovani korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona: u cilju realizacije prodaje ili kupovine iz oglasa, kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane Topcena-autodelovi.rs. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegove komercijalne poruke - oglasa - predati tekst sa slikama i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na Internet stranicama Topcena-autodelovi.rs, kao i po mogućstvu na Facebook stranici Topcena-autodelovi.rs, te da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu. Komercijalne poruke - oglasi (uključujući i one koji koriste usluge plaćene promocije) moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa Topcena-autodelovi.rs uz obaveštenje oglašivaču.

Zabranjeno oglašavanje

Korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane: Zabranjeno je oglašavati se suprotono odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost.

Zabranjene radnje prilikom oglašavanja

Prilikom postavljanja oglasa korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane: Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas (spamovanje). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje. Zabranjeno je ubacivanje URL linka firme, webshopa ili drugog sajta (pogotovu konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko Interneta"), u svrhu reklame. Zabranjeno je postavljanje slika koje nisu samo fotografije proizvoda već sadrže grafičku obradu radi isticanja, logotip firmi i drugih Internet portala kao i fotografije osoba. Zabranjeno je unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa. Zabranjeno je unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati, tagovi radi bolje posećenosti i slično). Zabranjeno je učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnog korišćenja usluga. Učestalim se smatra češće od jednom u 3 dana. Zabranjeno je namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.

Trgovina između korisnika

Topcena-autodelovi.rs ne posreduje u trgovini između korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između korisnika usluga Topcena-autodelovi.rs je na sopstveni rizik i Topcena-autodelovi.rs, niti njegov vlasnik, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na Topcena-autodelovi.rs

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na Topcena-autodelovi.rs. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke - oglasi, korisniški podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Topcena-autodelovi.rs će prekršioca goniti sudski. Korisnik usluga - oglašivač zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i slikama svoje komercijalne poruke - oglasa. Korisnik usluga - oglašivač pristaje na umetanje vodenog žiga od strane Topcena-autodelovi.rs u svaku od slika koju čini njegova komercijlana poruka kao i na obradu dimenzija slika radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na Topcena-autodelovi.rs.

Prikupljanje i obrada podataka

Prikupljanje i obrada podataka od strane Topcena-autodelovi.rs se obavlja u skladu sa sledećim: Topcena-autodelovi.rs od svojih registrovanih korisnika usluga - oglašivača prikuplja lične podatke odnosno podatke firme, ako su u pitanju pravna lica. Svrha, odnosno obaveza prikupljanja ličnih podataka radi identifikacije uređena je Zakonom o oglašavanju Republike Srbije, član 45. Svrha prikupljanja podataka je takođe i sprečavanje zloupotreba u oglašavanju kao i interna obrada podataka u cilju generisanja demografskih izveštaja. Prikupljeni podaci se skladište u bazi podataka Topcena-autodelovi.rs i koriste se za ostvarivanje, odnosno kontrolu bezbednog oglašavanja na Topcena-autodelovi.rs. Lični podaci oglašivača se čuvaju 1 godinu od dana poslednjeg objavljivanja njegovog oglasa. Lica koja koriste podatke su: lica koja imaju ugovorni ili radni odnos sa Pijacadelovi.rs ili sa pravnim licem koje je ovlašćeno od strane Pijacadelovi.rs, lica sa kojima član stupa u komunikaciju (u meri u kojoj je to neophodno za komunikaciju), i svi državni organi koji po sili zakona ili odluci suda imaju pravo na korišćenje podataka. Davanje ličnih podataka za identifikaciju je dobrovoljno. Registrovani korisnik koji ne želi da unese svoje podatke to i ne mora, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas na Topcena-autodelovi.rs. Takav korisnik i dalje može koristiti ostale usluge Topcena-autodelovi.rs kao što je komunikacija sa oglašivačima. U slučaju da korisnik usluga želi da postavi oglas na Topcena-autodelovi.rs, onda je po sili Zakona o oglašavanju, član 45, obavezan da dostavi svoje podatke portalu Topcena-autodelovi.rs kako bi se korisnik identifikovao. Ti podaci moraju biti istiniti. Korisnik usluga koji je uneo svoje podatke prilikom postavljanja oglasa, ima pravo da svoje podatke opozove. Zahtevom administraciji njegov nalog se prebacuje u neaktivno stanje, a svi podaci iz deklaracije takvog korisnika se brišu 31. dana u odnosu na dan poslednjeg objavljivanja bilo kog njegovog oglasa. Takav korisnik više ne može koristiti usluge Topcena-autodelovi.rs. Prilikom promene podataka, korisnik usluga koji je uneo svoje podatke, ima obavezu da prilikom sledećeg postavljanja oglasa svoje podatke ažurira. U slučaju nedozvoljene obrade korisnici usluga imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju. Pijacadelovi.rs ne odgovara za tačnost podataka koje su na Topcena-autodelovi.rs unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

Sankcije zbog kršenja pravila i uslova

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja Topcena-autodelovi.rs, ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenje usluga Topcena-autodelovi.rs. Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekršaja, administracija Topcena-autodelovi.rs najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i trajne blokade naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge Topcena-autodelovi.rs. Sankcije se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete ili kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti Topcena-autodelovi.rs ili otežavanja rada portala Topcena-autodelovi.rs.

Isključenje odgovornosti

Topcena-autodelovi.rs isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije: U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Topcena-autodelovi.rs nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za poruke Topcena-autodelovi.rs. U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Topcena-autodelovi.rs nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na Topcena-autodelovi.rs. U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Topcena-autodelovi.rs nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada korisnici usluga u svojim komercijalnim porukama ili elektronskim porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima. U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Topcena-autodelovi.rs nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i neemitovanja komercijalnih poruka

Iz razloga više sile ili tehničkih problema moguće je da Topcena-autodelovi.rs nije dostupan svima ili nekom delu svojih korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima Topcena-autodelovi.rs ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog neemitovanja komercijalnih poruka. Topcena-autodelovi.rs zadržavaju pravo da iz bilo kog razloga odbiju objavljivanje komercijalne poruke, i u tom slučaju ne odgovaraju za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

Kontakt sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske

Za kontakt sa korisničkim timom Topcena-autodelovi.rs korisnici se upućuju na kontakt formu (Predlog, Problem, Kontakt) u donjem desnom uglu svake stranice portala. Odgovor administratora ili korisničkog tima Topcena-autodelovi.rs ne mora da odražava stanovište kompanija Topcena-autodelovi.rs pa u skladu sa tim korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Zabranjeno je bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima Topcena-autodelovi.rs sa korisnikom usluga bez pisane dozvole Topcena-autodelovi.rs ili njegovog ovlašćenog lica.